PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE “DOMOBRAZY”

Pořadatel soutěže: Charita Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 70100969.

Organizátor soutěže: Konektor Social s.r.o., Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2, IČO: 01698567, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 210452.

1. Doba trvání soutěže a místo konání soutěže

Soutěžní akce s názvem „Domobrazy“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 26. července 2019 do 31. prosince 2019 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky. Soutěž je prezentována zejména na soutěžní webové stránce www.domobrazy.cz, která je také základním nástrojem komunikace organizátora s účastníky. Soutěž bude probíhat v jednom soutěžním kole.

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let a mladší 30 let (dále také jen jako „soutěžící“ nebo „účastník“), která v době trvání soutěže navštíví soutěžní webovou stránku, splní všechny ostatní podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel. Účastník může se souhlasem jeho členů přihlásit i celý svůj tvůrčí tým, sestávající nejvýše z pěti osob, z nichž alespoň tři musejí být ve věkové kategorii 15 až 30 roků. Nezletilé osoby se mohou zúčastnit soutěže jen s vědomím zákonného zástupce. Účastníkem soutěže a jejím výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Mechanika soutěže

Do soutěže se zapojí účastník tak, že na soutěžní webové stránce řádně vyplní přihlášku do soutěže a připojí podrobný popis vlastního nápadu či projektu, proveditelného v rámci rozpočtu ve výši 100.000,- Kč či méně. Nápadem či projektem může být návrh foto-dokumentu, videoklipu, videozáznamu akce či jiné aktivity, jehož cílem je přesněji komunikovat téma migrace a udržitelného rozvoje. Z přijatých přihlášek následně porota, určená pořadatelem, vybere jeden či více projektů, mezi které rozdělí 100.000,- Kč s tím, že získaná částka bude striktně určena na realizaci vlastního projektu či nápadu účastníkem. Porota bude při svém rozhodování zejména hodnotit originalitu, zkušenosti autora projektu, proveditelnost v rámci rozpočtu a termínu; výsledný artefakt musí být zdokumentován v podobě fotografie či videa. Před převzetím výhry bude účastník povinen potvrdit jednoduchou smlouvou závazek k jejímu využití výlučně pro realizaci svého nápadu či projektu v určeném termínu a bude rovněž povinen potvrdit udělení licence, na jejímž základě pořadatel bude oprávněn vzniklý artefakt užívat pro účely své prezentace.

4. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

V rámci vyplnění registračního formuláře na přihlášce k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy jména a příjmení, e-mailu a úplné doručovací adresy (ulice, číslo popisné, obec, poštovní směrovací číslo). Uvedené osobní údaje budou užity za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, včetně, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících v soutěži, zařazení do databáze soutěžících v soutěži, předání výher výhercům.

Osobní údaje mohou být bez souhlasu zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním soutěže.

Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, sdělení výsledku soutěže či získání a zaslání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli osobní údaje a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud někdo nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: e-mailem na barbora.stara@konektorsocial.cz. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže či případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele či organizátora, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Poskytnuté údaje mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva ohledně zpracování osobních údajů je možné uplatnit na kontaktu barbora.stara@konektorsocial.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ke kterému může každý podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži má každý právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Každý má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a on odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale on je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Každý má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Každý má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Každý má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Organizátor tímto informuje návštěvníky webových stránek soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

5. Další důležité podmínky soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat žádné z doručených přihlášek či udělit výhry v součtu nižší než 100.000,- Kč.

Výherce zašle pořadateli do 31. 1. 2020 zprávu s doklady jako potvrzení o čerpání částky pro účely tvorby projektu. Výherce se zavazuje vrátit celou částku, případně tu část výhry, kterou v rámci soutěže získal v případě, že ani na výzvu pořadatele nedoložil čerpání výhry a/nebo její části získané v rámci soutěže pro shora uvedené účely.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na soutěžních webových stránkách. Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních podmínek. Pokud soutěžící nepřijme podmínky soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná a mající přednost. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na soutěžních webových stránkách.

V Praze dne 26.7.2019

CHARITA SVĚT 2019